De Bibliotheek Zuid-Kennemerland - locatie de Bibliotheek Hillegom

Op weg naar het centrum

Door: Eimer Wieldraaijer - 29-10-2021

In het beleidskompas 2021-2024 formuleert de Bibliotheek Zuid-Kennemerland ambitieuze doelstellingen voor de vijf gemeenten waarin ze opereert. Een van die gemeentes is Hillegom (22.000 inwoners). Titel van het stuk waarin de verdere transitie naar maatschappelijke bieb centraal staat: Klein boek, grote plannen.


Aanleiding

De Bibliotheek Zuid-Kennemerland is de openbare-bibliotheekorganisatie voor de inwoners van vijf gemeenten: Hillegom, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort. De komende jaren ontwikkelt de bibliotheek zich verder tot een toegankelijke plek in stad, wijk of dorp. Een plek voor verbinding, een plek die inwoners en organisaties ruimte biedt voor inspiratie en initiatieven uit de gemeenschap, voor experimenteren, ontwikkelen en leren. Deze verbreding van de rol van de bibliotheek wordt verder in de organisatie ingebed: zowel wat betreft de inzet van mensen als de inrichting, processen, systemen en programmering. Uitgangspunten blijven een duurzame manier van leven en het uitbouwen van de maatschappelijke missie van de bibliotheek. Citaat uit het beleidskompas: ‘We blijven inspireren en motiveren om te lezen. De ontwikkelingen die eerder in gang zijn gezet op weg naar de fundamentele modernisering van de bibliotheek krijgen ook een plek in het beleid van de komende jaren. Denk onder meer aan ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening, zoals het verruimen van onze openingstijden, samenwerking met lokale partners als scholen, lokaal collectioneren, het online aanbieden van programmering en dienstverlening, en niet te vergeten de verbouwing en de vernieuwing van een aanzienlijk aantal vestigingen.’


Concept/onderliggende visie

Eén doelgroep krijgt daarbij extra aandacht: ‘Bij onze inspanningen richten we ons in sterkere mate op het verbinden van 18- tot 27-jarigen aan de bibliotheek. Scholieren en studenten maken steeds intensiever gebruik van onze faciliteiten, maar zijn tot nu toe niet of nauwelijks verbonden aan de bibliotheek. We nodigen jongeren gericht uit om een bijdrage te leveren aan de beoogde ontwikkelingen en aan de uitwerking van maatschappelijke thema’s, zodat wij stap voor stap ook “hun bibliotheek” worden.’
 

Ook digitaal worden er stappen gezet: ‘De coronacrisis heeft ons niet alleen gedwongen programmering en ander aanbod versneld online beschikbaar te stellen, maar heeft ook laten zien dat de verschuiving naar online kansen biedt voor een breder bereik. “Online” krijgt daarom een prominentere plek in de ontwikkelingen op het gebied van educatief aanbod, leesinspiratie, campagnes, taal, basisvaardigheden en service aan klanten.’

Als tastbaar punt aan de horizon geldt de zichtbare vernieuwing van alle vestigingen. ‘We combineren de komende jaren noodzakelijk onderhoud met vernieuwing: aansluiting van de inrichting bij onze bredere maatschappelijke rol en bij de behoeften van onze gebruikers.’ 

Hoe gaat dat er in de praktijk uitzien? Het beleidskompas meldt hierover: ‘Onze bibliotheekvestigingen van 2024 bieden plaats aan veel meer dan lenen, lezen en studeren. Iedereen is welkom. De deuren zijn van vroeg tot laat open. De ruimtes zijn functioneel, aantrekkelijk, gebruiksvriendelijk en toekomstbestendig. Het zijn aangename plekken om te verblijven voor jong en oud. Er is ook letterlijk ruimte voor ontwikkeling, ontmoeting en uitwisseling. Heb je een goed idee, dan kun je dat via de bibliotheek uitwerken of uitvoeren.’
 

Locatie(keuze)

De Bibliotheek Hillegom is gevestigd aan de Sportlaan 1. Op 14 februari 2015 werd de vestiging na een vernieuwing heropend. In deze vestiging vind je een actuele collectie fictie en non-fictie, anderstalige romans, groot-letterboeken, jeugdboeken, kranten, tijdschriften, dvd’s, cd’s en games. Daarnaast is er een leeshoek met publiekspc’s en een Hotspot waar je met je laptop gratis kunt internetten via een WiFi-verbinding. Uit het beleidskompas 2021-2024: ‘Mogelijk verhuist de bieb naar een A-locatie met meer mogelijkheden voor horeca en samenwerking met andere organisaties’.

 

Realisatie/jaar van opening

Hoe verhouden de ambities in het beleidskompas zich tot de realiteit van nu? Roxane van Acker, directeur-bestuurder Bibliotheek Zuid-Kennemerland: ‘In alle vijf gemeenten waar we werkzaam zijn is er een beweging gaande die in meerdere of mindere mate aansluit op de transitie die we als bibliotheek doormaken. Het verst in dat opzicht is Heemstede, waar we onze wensen qua verbouwing en herinrichting al gerealiseerd hebben (zie aldaar).
 

En in Hillegom? Van Acker: ‘In Hillegom is er een centrumontwikkeling gaande waar de bibliotheek als maatschappelijke partner onderdeel van is. Het is voor de bibliotheek, die nu nog buiten het centrum zit, interessant om de overstap naar dat centrum te maken, zodat je meer in de dynamiek van het dorp terechtkomt. Dat zorgt niet alleen voor extra toeloop, ook samenwerking met de horeca is dan mogelijk. Er zijn vele voordelen om naar het centrum te verkassen, maar dat kan niet betekenen dat onze huisvestingslasten flink omhoog gaan of dat we al te zeer interen op het aantal vierkante meters. Het proces van onderhandelen met de gemeente en de projectontwikkelaar is zo goed als afgerond. Wat het compliceert, is dat de huidige vestiging buiten het dorp ons eigendom is. Dat gebouw moeten we verkopen en de opbrengst daarvan willen we gebruiken voor nieuwbouw in het centrum. Dit traject loopt al jaren, maar wat hoopvol stemt is dat de inwoners en alle politieke partijen onze plannen om te verhuizen naar het hart van het dorp steunen.’


‘Voor alle vestigingen geldt: we willen de programmering in toenemende mate samen met de inwoners doen. Denk aan community librarians die in de wijken en dorpen de wensen van de burgers inventariseren en laten zien wat je daarmee kunt doen in de bibliotheek.’

 

Gebruik/beheer (ervaringen)

Hoe en in welke mate de Bibliotheek Hillegom haar ambities zal realiseren, wordt de komende jaren pas duidelijk als de vernieuwing haar beslag heeft gekregen.

 

Begroting/bouw- en inrichtingskosten

Nog onbekend.

 

Grootte gebouw (in vierkante meters)

Aangezien het om planvorming gaat, valt hier geen antwoord op te geven.

 

Naam architect/interieurarchitect

Bij het concipiëren van de vernieuwingsplannen in Haarlem was architect Aat Vos nauw betrokken. Aat Vos is ook betrokken bij de plannen in Hillegom.

 

Tips/leermomenten (do’s and don’ts)

‘Samenwerken met verschillende gemeentes betekent de ene keer hollen en dan weer een tijdje stilstaan. Daar moet je mee leren omgaan. Wat helpt, is je stip op de horizon duidelijk voor ogen houden. Houd vast aan je visie op vernieuwing.’

 

Bijzonderheden/(lokale)kenmerken

‘Het werkgebied van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland bestaat uit steden en dorpen met een zeer gemêleerde bevolkingssamenstelling, variërend van bijvoorbeeld het rijke Bloemendaal/Overveen tot het minder gefortuneerde Vogelenzang.’

 

Contactpersoon (voor meer informatie)

Roxane van Acker, directeur-bestuurder Bibliotheek Zuid-Kennemerland: roxane.van.acker@bibliotheekzuidkennemerland.nl